Kosovo, 1999 - Tearing a poster of Milosevic.

<<>Kosovo<>>